Opći uvjeti poslovanja

Temeljem čl. 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07), Zara nekretnine d.o.o., OIB: 91924155580, Zadar donosi 14.09.2010. godine

OPĆE UVJETE POSLOVANJA


1. OPĆE ODREDBE


1.1. Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) agencija za posredovanje nekretninama Zara nekretnine d.o.o. (dalje u tekstu Agencija) uređuje osnovne, obvezne poslovne odnose između Agencije i nalogodavca: prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu Klijent) kojima Agencija pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina.

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s pojedinačnim ugovorima sklopljenim s klijentima i čine sastavni dio pojedinačnog ugovora sklopljenog s klijentom.

1.3. Podaci o klijentima čine poslovnu tajnu Agencije i ona ih smije koristiti samo u svrhu posredovanja u prometu nekretnina i može se priopćavati samo trećoj osobi kod posredovanja, državnim i javnim tijelima, pravnim osobama i ustanovama sukladno zakonskim propisima, te javno oglašavati na način određen ugovorom o posredovanju.

1.4. Agencija je po pisanom nalogu Klijenta dužna kao poslovnu tajnu čuvati podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom odnosno poslom za koji posreduje.

2. POSLOVANJE AGENCIJE

2.1. Agencija u obavljanju poslova posredovanja postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i poslovnim običajima (pažnjom dobrog stručnjaka).

2.2. Agencija poslove posredovanja u prometu nekretnina obavlja temeljem ugovora o posredovanju koji sklapa s klijentom u pismenom obliku i na određeno vrijeme.
Prilikom sklapanja ugovora o posredovanju Agencija utvrđuje identitet klijenta uvidom u osobnu ispravu pri čemu se utvrđuje ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i podaci o ispravi na temelju koje se utvrđuje identitet klijenta. Identitet pravne osobe utvrđuje se uvidom u Izvadak iz sudskog registra za poduzeća, odnosno uvidom u obrtnicu za obrte.

3. OBVEZE KLIJENTA

3.1. Prilikom sklapanja Ugovora o posredovanju Klijent je dužan Agenciji uručiti svu vlasničku i tehničku dokumentaciju kojom raspolaže za određenu nekretninu, dati Agenciji na uvid dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani te obavijestiti Agenciju o eventualnom postojanju uknjiženih ili neuknjiženih tereta na nekretnini kao i o svim drugim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja.

3.2. Omogućiti Agenciji i trećoj osobi razgledavanje nekretnine prema prethodnoj obavijesti Agencije.

3.3. Obavijestiti Posrednika o cijeni nekretnine.

3.4. Isplatiti Agenciji posredničku naknadu i troškove na način kako je to regulirano ugovorom o posredovanju.

4. OBVEZE AGENCIJE

4.1. Agencija se obvezuje nastojati naći i dovesti u vezu s Klijentom treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla (prijenosa ili osnivanja određenog prava na nekretnini) za koji je s Klijentom sklopila ugovor, a ovisno o vrsti posredovanja u tu svrhu naročito:

I KUPOPRODAJA NEKRETNINE

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (ZK izvadak, posjedovni list, kopiju katastarskog plana) i tehničku dokumentaciju (lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu) i drugu relevantnu dokumentaciju za nekretninu
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. upozoriti Klijenta: na eventualne očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini, na pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani, na eventualne nedostatke građevne i uporabne dozvole prema posebnom zakonu, na eventualno postojanje i okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno pravnim propisima
4. ukoliko je predmet posredovanja zemljište; provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište
5. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
6. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
7. na traženje Klijenta angažirati ovlaštenog procjenitelja za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine
8. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju kupoprodaju nekretnina
9. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
11. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
12. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja


KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene

 

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2 - 4 %, ali ne manje od 6000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

2 - 3 %, ali ne manje od 6000,00 knII ZAKUP NEKRETNINE

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (vlasnički list) ili drugu dokumentaciju koja zakupodavcu daje pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
4. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju zakup poslovnih prostora
5. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom zakupa slične nekretnine
6. od zakupodavca pribaviti informacije o: visini zakupnine i načinu plaćanja, vrsti drugih troškova koji se plaćaju u vezi sa zakupom i način na koji će se plaćati, trajanje zakupa te druge relevantne informacije
7. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
8. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
9. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
10. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanjaZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP– provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

75 %

Minimalno

100 %

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i višeIII NAJAM NEKRETNINE

1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (vlasnički list) ili drugu dokumentaciju koja najmodavcu daje pravo na sklapanje ugovora o najmu
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
4. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju najam
5. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom najma slične nekretnine
6. od najmodavca pribaviti informacije o: visini najamnine i načinu plaćanja, vrsti drugih troškova koji se plaćaju u vezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati, trajanje najma te druge relevantne informacije
7. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
8. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
9. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
10. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja

IV ZAMJENA NEKRETNINA


1. prikupiti postojeću vlasničku dokumentaciju (ZK izvadak, posjedovni list, kopiju katastarskog plana) i tehničku dokumentaciju (lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu) i drugu relevantnu dokumentaciju za nekretninu
2. analizirati prikupljene podatke (provjeriti stanje nekretnine)
3. upozoriti Klijenta: na eventualne očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini, na pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani, na eventualne nedostatke građevne i uporabne dozvole prema posebnom zakonu, na eventualno postojanje i okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno pravnim propisima
4. ukoliko je predmet posredovanja zemljište; provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište
5. obići nekretninu na terenu i prema potrebi pri tom izraditi fotografije nekretnine, tlocrt, izmjeru prostorija i tehnički opis nekretnine
6. upoznati Klijenta s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
7. na traženje klijenta angažirati ovlaštenog procjenitelja za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine
8. obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate i sa zakonskim odredbama koje reguliraju zamjenu nekretnina
9. oglašavati u svezi s nekretninom u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima, prostorijama Agencije i na druge prikladne i uobičajene načine pri čemu Agencija obavezno objavljuje svoju tvrtku
10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
11. obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnog posla
12. ukoliko je posebno ugovoreno Agencija obavlja i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

5. POSREDNIČKA NAKNADA

5.1. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju i ne smije prelaziti ukupno 6% od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine uvećano za PDV-e.
5.2. Visina posredničke naknade za pravne poslove zakupa, najma i posredovanja kod zamjene nekretnina određuje se ugovorom o posredovanju prema cjeniku HGK-a.

5.3. Pravo na posredničku naknadu stječe se prilikom sklapanja predugovora, što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.4. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Agencija može naplatiti u visini stvarnih troškova, što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.5. U slučaju prestanka ugovora o posredovanju (protekom roka ili otkazom jedne od ugovornih strana) Klijent je dužan Agenciji nadoknaditi stvarno učinjene troškove za vrijeme posredovanja što se posebno regulira ugovorom o posredovanju; a ti troškovi mogu ugovorom biti utvrđeni i u paušalnom iznosu.

5.6. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju, nakon prestanka tog ugovora, Klijent sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja Agencije prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Agenciji platiti posredničku naknadu u cijelosti, što se posebno regulira ugovorom.

5.7. Posrednik Agencija Zara nekretnine d.o.o. sklopila je policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi mogla prouzročiti klijentu ili trećim osobama u svezi obavljanja posla u posredovanju u prometu nekretninama.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i drugi zakonski propisi koji reguliraju ovu materiju.
6.2. Agencija zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta u skladu sa zakonskim propisima i poslovnom politikom Agencije.
Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, a primjenjuju se od 14.09.2010. godineU Zadru, 14.09.2010. godine